This website is intended for general information purposes. None of the information in this website should be interpreted as an offer to sell any product or service. The content of this website does not create, specify, modify or replace any new or prior contractual obligation agreed upon in writing between Soenen Hendrik or its affiliates and the user of this website. Soenen Hendrik shall not be held responsible for an error or an omission and reserves the right to modify this information at any time without notice.

Algemeen

Door deze website te bezoeken en het materiaal en de informatie die hij bevat te raadplegen, bevestigt u de onderstaande algemene voorwaarden te hebben gelezen, ze te begrijpen, ze te aanvaarden en erdoor gebonden te zijn. Deze website is bedoeld als bron van algemene informatie. Niets van de informatie op deze website mag worden uitgelegd als een voorstel om een product of een dienst te verkopen. De inhoud van deze website schept, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verbintenissen die Soenen Hendrik NV of zijn filialen en de gebruiker van deze website schriftelijk zijn overeengekomen. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Copyrights

De bezoeker van deze website mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de inhoud, kunnen zowel de auteur(s) als de webdesigner “Insight Media” niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van alle mogelijke informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij Soenen Hendrik NV. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, opgeslagen in éénder welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever, voornoemde webdesigner en de auteur(s).

In het algemeen wordt de inhoud en vormgeving van deze website beheerst door de nationale en internationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. Derhalve mag onder meer de originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm als de inhoud van deze website op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door intrusie, reproductie, namaak of aftapping. Elke aantasting van deze rechten geeft van rechtswege reeds aanleiding tot minstens een dwangsom van 5.000,00 EUR per kalenderdag zolang de aantasting duurt, hetzij geheel hetzij ten dele, en dit onverminderd het recht bijkomend schadevergoeding te vorderen.

Deze website geldt niet als technische maatstaf voor onze machines en producten. Er kunnen eventuele afwijkingen optreden.

Privacybeleid

Soenen Hendrik NV respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.
Wij kunnen de informatie die u ons geeft, onder meer gebruiken om u door middel van periodieke nieuwsbrieven via e-mails op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren. Soenen Hendrik NV geeft u steeds de ruime mogelijkheid deze informatie en nieuwsbrieven niet (meer) te ontvangen. 
Indien u uw gegevens wil aanpassen, verbeteren of laten verwijderen, dan kan u dat doen door het versturen van een e-mail naar info@soenenhendrik.com .

Disclaimer

Zowel onze vennootschap als ons webdesignbedrijf “Insight Media” kunnen op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, nevenschade of gevolgschade, of om het even welke andere schade die zou in verband kunnen gebracht worden met het bestaan en/of de inhoud van deze website, met de inhoud van de door ons verstuurde e-mails en nieuwsbrieven en voor het eventueel meesturen van computervirussen, zelfs bij zware fout, en ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van contractuele of quasi-delictuele aard zou kunnen zijn.